بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوک

نخ ریسی

نخ ریسی

استان خوزستان

دوک نخ ریسی اولین وسیلة پارچه بافی است که الیاف را به نخ تبدیل می کند. تکامل این وسیله نقش مهمی در پیشرفت فن نساجی داشته و مقدمة پیدایش چرخ نخ ریسی است . یافته های باستان شناسی نشان دهندة استفادة دوک از دورة نوسنگی است . در بسیاری از محوطه های باستانی عصر نوسنگی ایران دوکهای متعددی یافت شده اند. مهری از محوطة چغامیش خوزستان متعلق به 3300 ق م زنی را در حال نخ ریسی نشان می دهد. تصویر نمونه ای ...