بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دولت دوازدهم

رونق، توسعه و اشتغال روستاها، هدفگذاری راهبردی دولت دوازدهم

رونق، توسعه و اشتغال روستاها، هدفگذاری راهبردی دولت دوازدهم

به مهاجرت معکوس به روستاها را هدفگذاری کرده است. در سال های گذشته تخلیه روستاها و افزایش جمعیت در شهرها و در کنار آن حاشیه نشینی، معضلات بزرگی را برای کشور ایجاد کرده و بر این اساس مهمترین دغدغه دولت دوازدهم اشتغال و توجه به روستائیان و عشایر است. در قالب برنامه ششم توسعه همچنین دولت تصمیم دارد در هر روستا یک مجتمع آموزشی، درمانی و خدماتی ایجاد...