بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوره صفویه

مینیاتور (نگارگری)

مینیاتور (نگارگری)

شد و همواره با استادکاران بزرگ این دوره نظیر، آقا میرک، سلطان محمد، حسین پاکوب و عده یی دیگر کوشید تا این هنر را تعالی و تکامل بخشد. سبک و مکتب نقاشی دوره صفویه را در یک تقسیم بندی کلی می توان در دو بخش کاملا جدا از هم مورد بررسی قرار داد. ۱) مکتب تبریز که تا وقتی...