بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دوره سلجوقیان

مراسم توغ برداری

مراسم توغ برداری

استان اصفهان, آران بیدگل

دو سر اژدهای فلزی و دهان گشوده کار می گذاشتند. در محرم توغ را با افکندن چند تخته طاق شال ترمه و پارچه حریر سبز و سیاه روی محور افقی می آرایند. بنابر اسناد تاریخی توغ از دوره سلجوقیان (۴۲۹ـ۷۰۰ق) در میان سپاهیان به کار می رفته ، اختصاص به فرماندهان و سپهسالاران بزرگ داشته است. در دوره صفوی نیز حمل توغ در سپاه، بویژه درمیان قزلباش،...