بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ده فرمان جهانگردی

ده فرمان جهانگردی چیست ؟

ده فرمان جهانگردی چیست ؟

و همچنین خود جهانگردان در این کد جهانی مشخص شده است. هدف اصلی کد جهانی اخلاق جهانگردی کاهش اثرات منفی جهانگردی روی محیط زیست طبیعی و فرهنگی جوامع و افزایش فواید جهانگردی برای جوامع میزبان است. ده فرمان جهانگردی : 1-توزیع جهانگردی و احترام و تفاهم متقابل : یعنی ضرورت دارد تا جهانگردی بین همه ی کشورها گسترش پیدا کند و برای نیل به...