رزرو هتل ایران بوم گردی

درباره فرودگاه بین المللی مهرآباد

فرودگاه بین المللی مهرآباد

فرودگاه بین المللی مهرآباد

مقدمه : شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور به عنوان متولی اداره و نگهداری و توسعه و تجهیز تعداد ۵۸ فرودگاه در سرتاسر ایران طی سالهای اخیر از یک شرکت با ساختار متکی بر بودجه دولتی به شرکتی با ساختار درآمد هزینه ای تبدیل شده است این شرکت به منظورسود آور عنوان فعالیت ها تصمیم گرفته […]

جاباما