رزرو هتل فضاگشت

درباره خندقهای سنگی ابرکوه

خندقهای سنگی ابرکوه
ازویژگیهای شهرتاریخی ابرکوه که آنرا نسبت به دیگرشهرها بسیارخاص وحتی منحصر به فرد می کند قرارگیری بافت تاریخی آن برروی یک لایه سنگی ازجنس کنگلومرا است. این لایه سنگی ازدست ...