بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دانشجو

آثار فرهنگی گردشگری از نگاه دانشجویان

آثار فرهنگی گردشگری از نگاه دانشجویان

امروزه گردشگری در تمامی عرصه ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی - اجتماعی بازی می کند. این مقاله با تاکید بر گردشگری فرهنگی و مذهبی همچنین نقش آن بر کارکردهای اجتماعی دانشجویان به بررسی تاثیر این نوع گردشگری بر سرمایه اجتماعی دانشگاه ها در قالب مدل مفهومی پرداخته است. روش بررسی حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان شرکت کننده در تورهای گردشگری فرهنگی - مذهبی...