بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دارهای عمودی

مواد وابزار اولیه فرش بافی

مواد وابزار اولیه فرش بافی

و عمودی تقسیم می شوند. الف) دارهای افقی: دارهایی هستند که به موازات سطح زمین نصب می شوند و بافنده برای بافت بایستی روی آن بنشیند، لذا عوارض حادی در انحنای ستون فقرات و لگن خاصره ایجاد می شود. ب) دارهای عمودی : شکل تکامل یافته دارهای ابتدایی است که به صورت عمودی بر زمین مستقر می شود. دارهای عمودی خود به دوشکل ثابت و گردان تقسیم می شود. دارهای...

داغ ترین ها