بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دارهای افقی

مواد وابزار اولیه فرش بافی

مواد وابزار اولیه فرش بافی

خود از چهار تیر ضخیم به صورت چهار چوب تشکیل شده است. دو تیر افقی موازی با زمین و دو تیر موازی و عمود بر زمین. دارهای قالی بافی به دو نوع کلی افقی و عمودی تقسیم می شوند. الف) دارهای افقی: دارهایی هستند که به موازات سطح زمین نصب می شوند و بافنده برای بافت بایستی روی آن بنشیند، لذا عوارض حادی در انحنای ستون فقرات و لگن خاصره...

داغ ترین ها