بلیط هواپیما سوئیت تبریز

خویشاوندی آرمانی

سیستم های خویشاوندی عشایر ایران

سیستم های خویشاوندی عشایر ایران

همچنین ازدواجهای مصلحتی روسای طوایف غیر خویشاوند همگی حکایتی از وجود خویشاوندی نسبی در جامعه عشایری است . رستم  قراردادن دختران طایفه ای به وسیله پسران طایفه دیگر نمونه دیگری از این نوع خویشاوندیست .   خویشاوندی آرمانی   این نوع خویشاوندی بی شباهت به خویشاوندی کلانی نیست . زیرا عضویت در کلان لزوما مبتنی بر قرابت طبیعی و خونی نمی باشد...