رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

خرمن بره

خرمن بهره ( خرمن بره )
از دیگر آیین های همیاری در کشاورزی، "خرمه بهره" (خرمن بهره) است. کشاورزان بختیاری وقتی که کار کشاورزی را به اتمام رسانده و مشغول "جوال گرفتن غله ها" می شدند، ...