بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حقوق گردشگر

۳ پیشنهاد معاون گردشگری برای حفظ حقوق گردشگر

۳ پیشنهاد معاون گردشگری برای حفظ حقوق گردشگر

مراکز علمی از یک سو و ارگان‌ها و بخش‌های دولتی و خصوصی مرتبط با موضوعات اجتماعی از دیگر سو به ارائه پیشنهادات خود برای تنظیم این منشور اقدام کردند. پس از آنکه جامعه علمی کشور جای خالی حقوق گردشگری را در منشور حقوق شهروندی گوشزد کرد، مسئولان و معاونت گردشگری در صدد برگزار جلساتی برای رفع این موضوع برآمد چنانکه برآورد این جلسات ارائه سه پیشنهاد از...