بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حفظ منابع

ژئوتوریسم ، پیوند طبیعت و گردشگری درتوسعه پایدار

ژئوتوریسم ، پیوند طبیعت و گردشگری درتوسعه پایدار

ایجاد اشتغال، درآمد و ارزآوری و در نهایت توسعه پایدار مناطق استفاده کرد. همچنین لازم است توسعه پایدار بر سه اصل پایداری بوم شناختی، اجتماعی- فرهنگی و پایداری اقتصادی استوار باشد؛ چراکه زمین‌گردشگری زیرمجموعه گردشگری پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع گردشگری در مقاصد به‌منظور امکان استفاده برای نسل‌های آینده است.