بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حفره فروکش سورمق

حفره فروکش

حفره فروکش

استان فارس, سورمق

حفره فرو کش سورمق در تیر ماه ۱۳۸۸ بطور ناگهانی در ۵ کیلومتری جاده سورمق به یزد بوجود آمد.این رویداد بصورت فروکش کردن زمین در سازند آهکی جمال و درکنار جاده اصلیمی باشد(شکل۱،۲،۳). قطر و عمق آن به ترتیب ۵۰ و ۱۶ متر و شیب متوسط دیواره آن حدود ۷۵ درجه و به سمت داخل […]