رزرو هتل تفریحات کیش

جنگ ایران و عراق

تهیه فهرست آثار برگزیده میراث فرهنگی در کشور

تهیه فهرست آثار برگزیده میراث فرهنگی در کشور

درواقع کنوانسیون تدوین شده قانون و مقررات نیست و جنبه اجرایی نداشته و صرفا یک توصیه نامه از جانب یونسکو برای کشورهای عضو جهت نحوه نگهداری و حفظ آثارشان در دوران جنگ است. توحیدی اظهار داشت: در جنگ ایران و عراق زیان های بسیاری به کشور ما از منظر میراث فرهنگی وارد شد، اما هیچ مرجع قانونی کاری برای کشورمان انجام نداد و خودمان نیز قادر به...