رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

جاهای دیدنی شهر صمصامی

شهر صمصامی
شهر صمصامی در فاصله ۶۰ كيلومتری منتهی اليه شمال غربی شهرستان شهركرد مرکز استان چهار محال وبختياری قراردارد و در تاريخ 82/9/22 با تصويب هيئت محترم دولت به شهر تبديل ...