رزرو هتل فضاگشت

جاهای دیدنی شهر زاینده رود

شهر زاینده رود
شهر زاینده رود در سال 1379 با عنایت به ردیف 3 مصوب شماره 15288 /ت 21357 ک کمیسیون دفاعی هیات محترم دولت و طی مصوبه 79 در سال 1379 از ...