رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری شهر کره ای

شهر کره ای
شهر کره ای بر روی طول جغرافیایی 53 درجه و 40 دقیقه وعرض جغرافیایی30 درجه وصفر دقیقه قرار دارد. این محل از حیث تقسیمات کشوری جز بخش سرچهان از توابع ...