بلیط هواپیما

جاذبه های گردششگری دزفول

فگر در فرهنگ مردم دزفول

فگر در فرهنگ مردم دزفول

استان خوزستان, دزفول

فگر به کسی که بسیار بدبختی و بدبیاری می آورد و روزگارش سیاه می شود می گویند و اوضاعش بسیار بد است، بدبیاری های پی در پی و بدبختی و مصیبت از همه سو بر او هجوم می آورند. براستی گاه اینچنین می شود که یکباره روزگار کسی سیاه می شود و انواع مصائب بر […]