رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های تاریخی وایقان

وایقان
پیشینه تاریخی شهر محمدحسین خلف تبریزی در جلد چهارم برهان قاطع صفحه 2555 در ریشه یابی کلمه وایقان آن را در زبان فارسی به دو بخش جداگانه وای + قان ...