رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

جاذبه های تاریخی شهر قزوین

کلیسای رفیع
دسترسی: قزوین، خیابان طالقانی، مدرسه رفیع کلیسای رفیع در حیاط مدرسه ای به همین نام، قرار دارد. این کلیسا در دوره پهلوی اول در این محوطه که از دیرباز مجموعه ...