رزرو هتل

ثبت نرسیده‌

بنای تاریخی خیابان غزالی هم غزل خداحافظی را خواند

بنای تاریخی خیابان غزالی هم غزل خداحافظی را خواند

اعلام شده است. تخریب این بنای تاریخی چراغ قرمز تخریب آثاری از این دست را روشن می‌کند. از سوی دیگر این مسئله مطرح می‌شود که چرا بناهای واجد ارزشی در تهران به ثبت نرسیده‌ و امکان تخریب آن را فراهم می‌شود؟

جنوب گردی