رزرو هتل فضاگشت

تپه های باستان شناسی

کاوش در هویت پنهان
به گزارش ایرنا، کشف های باستان شناسان همواره جوامع انسانی را به تعجب واداشته که چطور در منطقه ای آثاری از قرن ها یا هزاران سال قبل پیدا می شود ...