رزرو هتل فضاگشت

تپه مراد حاصل کرمانشاه

تپه مراد حاصل
اگر مسافر شهر تاریخ و هنر و اسطوره یعنی کرمانشاه بوده ای ، در میان راه رسیدن به سنگ نگاره ی طاق بستان و در حاشیه ی جاده حتماً چشمت ...