رزرو هتل فضاگشت

تپه شنی یزد

تپه شنی یزد
باد در ضمن حرکت خود در پهنه زمین، ذرات ریز از قبیل ماسه، شن و ریگ را از زمین بلند کرده و با خود حمل می‌کند. در مسیر حرکت باد ...