رزرو هتل فضاگشت

تپه تاریخی کوده

تپه تاریخی کوده
کوده در محل به معنای توده خه های بلندخاک یا هر انباشت دیگری می باشد.سفالهای جمع اوری شده از سطح و دامنه های تپه نشانگر استقرارهای متعدد در دوران مختلف ...