رزرو هتل فضاگشت

تپه باستانی شاخ تپه

شاخ تپه
در غرب زمین های کشاورزی جنوب یوسف آباد و در دامنه شرقی کوه آق داغ بر آمدگی صخره ای مرتفعی به نام شاخ تپه جلب نظر می کند . گویا ...