بلیط هواپیما

تپه باستانی بالکین شهریار

تپه باستانی بالکین

تپه باستانی بالکین

استان تهران, شهریار

تا آنجا که می دانیم تپه باستانی بالکین یکی از محوطه های بزرگ و مهم استقراری عصر آهن در شمال مرکزی و بخصوص دشت شهریار است . آگاهی های اندک ما از محوطه های استقراری عصر آهن و دانسته های مختصر ما از گورستانهای این دوران تصویری بسیار کلی و ناقص از جنبه های زندگی […]