بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توصیف کارون

کارون از دیدگاه گردشگران خارجی

کارون از دیدگاه گردشگران خارجی

گیرد. با توجه به اهمیت رود کارون از جنبه‌های گوناگون، برخی از سیاحان و گردشگران خارجی نیز که به مناطق حوزه‌ی کارون سفر کرده‌اند، در سفرنامه‌ها و گزارش‌های خود - در کنار سایر مطالب‌شان به نوعی به شرح و توصیف کارون و اهمیت آن – از جمله قابلیت کشتی‌رانی بودن بخشی از آن- پرداخته‌اند. با توجه به اهمیت این موضوع، این تحقیق با نگاهی نو سعی در بازتاب دیدگاه...