بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه ي پايدار روستايي

توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستای چاشم شهرستان مهدی شهر

توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستای چاشم شهرستان مهدی شهر

مقاله حاضر با هدف توان سنجی و شناسایی و معرفی مشکلات گردشگری در روستای هدف گردشگری چاشم و همچنین ارائه راهکارهایی در جهت توسعه پایدار گردشگری انجام گرفته است. تاکید اصلی مقاله بر پایداری و مشارکت مردم محلی است؛ به همین جهت با استفاده از رهیافت «توسعه پایدار گردشگری و ارزیابی پیامدهای آن بر جوامع […]