بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه مقاصد آنلاين

توسعه مقاصد آنلاین

توسعه مقاصد آنلاین

مهدی نوابی عضو جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک ایران گردشگری، طبق تعریف سازمان جهانی گردشگری عبارت است از تمام فعالیت‌هایی که فرد در بازدید از محلی خارج از محیط زندگی روزمره خود انجام می‌دهد. ناملموس بودن، همزمانی تولید با مصرف و غیر قابل ذخیره بودن از مشخصات مهم خدمات در گردشگری هستند که به وضوح، اهمیت […]