بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه‌ گردشگری

گردشگران ساحلی و حفاظت از محیط زیست

گردشگران ساحلی و حفاظت از محیط زیست

وارد می‌شود. بنابراین، ضرورت مدیریت محیط زیستی با هدف گردشگری پایدار در این مناطق به خوبی محسوس است. امروزه ترویج رفتار محیط زیستی مسوولانه به‌عنوان راهکاری در جهت گردشگری طبیعت پایدار مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که بین توسعه‌ گردشگری و حفاظت از محیط زیست تعادل برقرار شود. با این حال، تغییر رفتار انسان یک موضوع پیچیده و مشکل است. به این دلیل که هر رفتاری انگیزه‌ها...