بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه‌یافتگی

توسعه صنایع خلاق با رویکرد آمایش سرزمین

توسعه صنایع خلاق با رویکرد آمایش سرزمین

مفهومی ‌که پس از جنگ جهانی دوم به‌طور جدی در دنیا مطرح شد و به عنوان مولفه‌ای مهم، اساس برنامه‌ریزی کشورهای دنیا قرار گرفت. اهمیت این موضوع تا آنجاست که امروزه توجه به آن به مثابه شاخصی مهم برای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. به عبارت دیگر کشورهای توسعه‌یافته دنیا برنامه‌های اساسی خود را منطبق بر آمایش سرزمین و با توجه به مطالعات آن صورت می‌دهند. آمایش...

نگاه اروپایی به سفرهای داخلی

نگاه اروپایی به سفرهای داخلی

میلیون نفر نیز گذشته است. این به معنای آن است که جمعیت ایران تنها از آلمان کمتر است و از دو کشور اسپانیا و فرانسه جمعیت بیشتری دارد، اما سفرهای داخلی و خارجی صورت‌گرفته در این کشورها و البته سطح توسعه‌یافتگی تفاوت نسبتا زیادی دارند. دو سوی یک جریان همان‌طور که گفته شد، فرانسه، اسپانیا و آلمان در زمینه...