بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه‌محور

صنایع خلاق بومی و تاثیر آن بر روند توسعه کشور

صنایع خلاق بومی و تاثیر آن بر روند توسعه کشور

سیری رو به رشد داشته باشند. در این میان، عرصه‌هایی مانند صنایع‌دستی و هنرهای سنتی که هم اقتصادی و اشتغال‌زا بوده و هم گنجینه‌ای بزرگ از نشانه‌های هویتی و فرهنگی کشور را در خود متجلی می‌کنند، در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌محور باید در کانون توجه قرار گیرند.