بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توریسم خلاق

نسل سوم گردشگری؛ نسل توریسم خلاق

نسل سوم گردشگری؛ نسل توریسم خلاق

ﮐﺎرﮔﺎه و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻼق اﺳﺖ. ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺎد و ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. آنﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﮐﺸﻒ ﺧﻼﻗﯿﺘﺸﺎن را ﺑـﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽدﻫﻨد.» توریسم خلاق از منظر سازمان‏های جهانی در گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری نیز چنین مطرح شده که در پژوهش‏های آینده گردشگری باید متوجه باشیم گردشگران فرهیخته‏ تر خواهند...

از شهر خلاق به توریسم خلاق

از شهر خلاق به توریسم خلاق

گرد‌ش‌ها می‌تواند‌ تعیین‌کنند‌ه باشد‌، چرا‌که گرد‌شگر خلاق برای آشنایی با هنرها، سبک زند‌گی و ابتکارات شهر مقصد‌، به آنجا سفر می‌کند‌ و مسوولان شهری باید‌ بسترهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد‌ی لازم را د‌ر این حوزه فراهم آورند‌. افق روشن توریسم خلاق ایران پیشنهاد‌ اخیر نجفی نیز نوید‌بخش این است که چنین اراد‌ه‌ای د‌ر سازمان شکل گرفته است که جزیره کیش به مقصد‌ی برای گرد‌شگری خلاق تبد‌یل شود‌ و...