بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توریسم اسلامی

توریسم بین المللی و نابرابری درآمدی

توریسم بین المللی و نابرابری درآمدی

با توجه به اهمیت کنونی صنعت توریسم در فرآیند توسعه پایدار و تاثیر معنادار آن بر نحوه توزیع درآمد در کشورها، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی وضعیت توریسم بینالملل و تاثیر آن بر نابرابری درآمدی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC (بپردازیم. به منظور تعیین این رابطه با استفاده از […]