رزرو هتل

تهدید اقتصادی

تبدیل تهدید اقتصادی به فرصت گردشگری در یونان

تبدیل تهدید اقتصادی به فرصت گردشگری در یونان

حمید ضرغام بروجنی/ علی‌اصغر شالبافیان منبع: کتاب سیاست‌های گردشگری کشورها (مطالعه تطبیقی) گردشگری بخشی مهم در اقتصاد یونان و اولویت ملی این کشور است. یونان از نظر میراث فرهنگی و طبیعی کشوری غنی است و این خود سرمایه مهمی برای توسعه گردشگری به شمار می‌رود. چالش کنونی برنامه‌ریزی گردشگری در یونان، تدوین استراتژی‌ای است که […]

جنوب گردی