بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تهدیدات فرهنگی

فضای باز کشور برای ورود گردشگران؛ فرصت یا تهدید

فضای باز کشور برای ورود گردشگران؛ فرصت یا تهدید

ویژه پذیرش گردشگران و زائران از کشورهای همسایه باز است را باید پدیده مثبتی به شمار آورد. اما کشور ما از جهات مختلف با تهدیداتی روبرو است. او با بیان این که بخشی از این تهدیدات فرهنگی هستند، ادامه داد: در این بین تهدیدات تبلیغات فرقه ای و گرایشات افراطی هم وجود دارد. همچنین تهدیدات امنیتی نیز وجود دارد. این موضوع طبیعی است و ممکن...