بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تنوع مکانی و زمانی

همه زمانی و همه مکانی شدن سفر؛ طرحی برای روی کاغذ

همه زمانی و همه مکانی شدن سفر؛ طرحی برای روی کاغذ

فرهنگی مانند روسای قبلی این سازمان تنها پیشنهاد دهنده و سخنرانی کننده نباشد و این وعده را به کمک هیات دولت به سرانجام برساند. رحمانی موحد معاون گردشگری هم به خبرنگار مهر گفت: سیاست سازمان میراث فرهنگی تنوع مکانی و زمانی سفر در طول سال است تا بتوان حجم مسافران را بین زمان های مختلف سال توزیع کرد. به تبع نیمه دوم سال نیمه ای است که...