رزرو هتل فضاگشت

تعامل فرهنگ ها

گردشگری پسامدرن
جهان با برگذشتن از یکسان سازی مدرنیته ، امروزه در پردازش پسامدرن رویکردی به تعامل فرهنگ ها را باز می نماید . موزائیک وار قرار گرفتن خرده فرهنگ ها و ...