رزرو هتل فضاگشت

ترک های سی و سه پل

سی‌وسه پل در زمین فرو می‌رود!
«گسترش فرایند پوک شدن خاک بسترِ پل‌ها همراه با فشار طبیعی حاصل از وزن سازه پل، عبور کنترل‌نشده گردشگران و عابران، تراژدی تخریب پل‌های اصفهان را ابتدا در بخش‌های غیرقابل ...