رزرو هتل فضاگشت

تجربه احیا

تسری تجربه احیا به دیگر حوزه‌های مدیریت کشور
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر موثر و موفق بودن واگذاری امور به مردم، گفت: «اقدامات انجام شده صندوق احیا در حوزه بناهای تاریخی نشان دهنده این است که ...