رزرو هتل فضاگشت

تجربه اجتماعی

Couchsurfing چیست؟
گروه گردشگری، عاطفه نبوی: «couchsurfing» سایت و در واقع شیوه سفری است که یک ارتباط عمومی میان 7 میلیون انسان در بیش از 100 هزار شهر برقرار کرده تا آنها ...