رزرو هتل فضاگشت

تبلیغ منفی علیه ایران

سبب‌شناسی سهم کوچک گردشگری در اقتصاد ایران
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران گفت: «بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا از محل درآمدهای صنعت گردشگری تامین می‌شود که سهم ایران از این گردش مالی بزرگ، ناچیز ...