رزرو هتل فضاگشت

تبت یونسکو

«محور ساسانی فیروزآباد» جهانی شد
منظر باستانی ساسانیان (محور ساسانی) در منطقه فیروزآباد استان فارس به عنوان بیست و سومین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو و چهارمین اثر جهانی شده استان فارس ...