بلیط هواپیما

تاپسيس فازي

واکاوی موانع و محدودیت های استقرار بازاریابی رابطه مند در صنعت گردشگری

واکاوی موانع و محدودیت های استقرار بازاریابی رابطه مند در صنعت گردشگری

شدت رقابت، بسیاری از صنایع و به ویژه صنعت گردشگری را ناگزیر به پذیرش پارادایم جدید بازاریابی، یعنی بازاریابی رابطه مند نموده است. در این محیط متلاطم، صنایع گردشگری مجبورند شیوه واکنش خود به بازار را تغییر دهند؛ لذا دور از انتظار نخواهد بود که هنگام اجرای برنامه های بازاریابی رابطه مند، موانع متعددی بر […]

ارائه مدل توسعه گردشگری سلامت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری در استان یزد

ارائه مدل توسعه گردشگری سلامت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری در استان یزد

مقدمه: در میان حوزه های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت به دلیل قابلیت و مزیت های رقابتی از توجه زیادی برخوردار شده است. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جامع جهت شناسایی و بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری سلامت استان یزد می باشد. روش کار: در این تحقیق […]