جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تالاب قوری گل

تالاب قوریگل

تالاب قوریگل

استان آذربایجان شرقی, بستان آباد

تالاب قوری گل یکی از منابع زیست محیطی بسیار مهم استان می باشد که به عنوان یکی از تالابهای بین المللی حفاظت شده کشور به ثبت رسیده است . این تالاب برای بسیاری از پرندگان مهاجر از نظر زیستگاهی حائزاهمیت بین المللی است . لذا حفاظت از آن به عنوان یک هدف اصلی امری اجتناب ناپذیر مدنظر قرار گرفته است . دریاچه قوری گل باتوجه به دارابودن قابلیتهای مختلف می تواند دربرگیرنده اهدافی چون حفاظت از تنو...