رزرو هتل تفریحات کیش

تالاب الالان اسالم

تالاب الالان اسالم

تالاب الالان اسالم

استان گیلان, اسالم

بر روی درختان توسکا دراین منطقه جوجه آوری می کنند .این زیستگاه از مناطق مهم برای جوجه آوری پرندگان آبزی وکنار آبزی بوِیژه با کلان بزرگ وحواصیل خاکستری از گذشته تا حال در استان وایران می باشد .مهم ترین تهدیدات تالاب الالان اسالم ، جایگاه زباله است که د حاشیه محل جوجه آوری پرندگان قرار دارد استان گیلان از نظر تعداد تالاب های بین المللی در ایران به همراه سیستان...