بلیط هواپیما

تاریخ دیپلماسی

اطلس تاریخی خلیج‌فارس به مدیرکل «یونسکو» اهدا شد

اطلس تاریخی خلیج‌فارس به مدیرکل «یونسکو» اهدا شد

پنج نسخه خطی از پنج گنج نظامی از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه و موزه ملی ملک، موزه ملی ایران، کاخ موزه گلستان و کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری در سال 2011؛ نقشه‌های دوره قاجار ایران از مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی و ذخیره خوارزمشاهی از مدرسه عالی شهیدمطهری در سال 2013.a